ارزیابی توان اجرا | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

ارزیابی توان اجرا

متدولوژی ارزیابی به روش  (xQ – Execution Quotient)

خدمتي است، كه ميزان تمركز و هم افزایی سازماني را برای دستیابی به مهمترین اهداف، اندازه گيري نموده و مسير  بهبود توان اجرای سازمان را ترسيم مي نمايد.

در این متدولوژی، شاخص هایی در خصوص میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شوند که باعث می گردند سازمان تصویری واقعبینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص های اجرا  بین 0 الی 100 بوده (0xQ100) و متوسط درصد تمرکز و هم افزائی در لایه های فردی، تیمی و سازمانی را معین می سازد.این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند در کارها هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینهها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینههای عملیات در تمامی سازمانها.

70% شکست استراتژی ها، بخاطر ضعف اجرایی مدیران است تا دیگر عوامل …  (پروفسور رام چارن)