تجارب طرح در جهان ومنطقه | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

تجارب طرح در جهان ومنطقه

فراگیر بودن این طرح را می توان دلیلی بر اهمیت آن دانست. اهمیتی که از چشم بسیاری از رهبران کسب و کار جهانی نیز پوشیده نمانده و آنان نیزی توان اجرایی خود را اندازه گرفته و بهبود داده اند.

نود درصد( 90%)  از پانصد(500)  شرکت منتخب مجله اقتصادی فورچون از این مدل برای توسعه فعالیت ها و اقتصاد خود استفاده نموده اند:

در سطح منطقه خاورمیانه  نیز سازمان های نام آشنایی مانند زیر از این مدل استفاده و توان اجرایی خود را ارزیابی نموده اند: