تعامل اجرا | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

تعامل اجرا

تعامل اجرا
  • -

تعامل اجرا

Category : Uncategorized

تعامل اجرا با استراتژی، مدلهای مدیریتی و سیستم ها

===============================

نتیجه  ((Result(s) مهمترین اتفاق مورد انتظار در هر کسب و کاریست. (بعباتی دیگر همه تلاش ها برای کسب نتیجه است) لذا:

با کمک استراتژی (Strategy)، مسیر دستیابی به نتیجه ترسیم می گردد.

اگر استراتژی، اجرا (Execution) نشود، مسیری نتیجه گرفتن، پیموده نخواهد شد. پس اساساً، نتیجه مورد نظر تحقق نخواهد یافت.

اگر استراتژی اجرا شود، ضروری است که سازمان در مسیر استراتژی، بطور دائم هدایت (leadership) شود تا نتیجه عاید گردد. اما هدایت کردن سازمان در مسیر استراتژی آن هم لحظه به لحظه، امری ساده و تصادفی نیست.

بدین لحاظ:

با استفاده از مدلهای مدیریتی (Management Models)، پارادیم (هایی)  (Paradigm) برای هدایت سازمان، به سمت نتیجه ایجاد می گردد.

 بطور مثال مدل مدیریتی تعالی سازمانی مانند (EFQM)، پارادیمی از هدایت حرفه ای سازمان،  برای قرار گرفتن در جمع سرآمد ها و برترین ها ارائه می نماید و یا مدل مدیریتی کیفیت جامع (TQM)، پارادایمی برای مطرح شدن بر اساس کیفیت ارائه می نماید.

اما این پارادایم ها، تنها در ذهن مدیران یافت می گردند و تا در عمل پیاده (Deploy) نشوند، سازمان را به سمت نتیجه مورد نظر (سرآمد شدن و یا شهره کیفیت شدن)، هدایت نمی کنند.

لذا ضروری است که نخست،  خطوط فکری یا همان رویکردها (Approaches) منتج از این پارادایم ها، شناسایی و درک شوند، تا بر اساس عملی ساختن (Implement) آن خطوط فکری، هدایتی اتفاق بیافتد تا نتیجه ای حاصل گردد.

بطور مثال، برای سرآمد شدن ضروری است که خط فکری معینی برای نحوه ارتقاء دادن کارکنان سازمان خود داشته باشید (هرگز نمی توانید با کارکنان ضعیف،

سرآمد شوید) و یا  برای شهره کیفیت شدن، لازم است خط فکری معینی برای حذف محصول (کالا/خدمت) بی کیفیت در کارتان داشته باشید و سپس آنرا عملی سازید.

 پس تا  رویکردها، عملی نشوند، هدایتی تحقق نیافته و لذا سازمان یا بخشی از آن در مسیر دستیابی به نتیجه، قرار نمی گیرد.

ضمن آنکه،  همیشه امکان « تغییر»  وجود دارد و لذا لازم است ابزارهایی بکار گرفته شوند تا با تغییر کردن شرایط، امکان هدایت و یا کنترل کردن ، همچنان وجود داشته باشد.   

سیستم ها (Systems)، مهمترین ابزارهای مدیریتی برای مقابله با تغییر شرایط هستند.

سیستم ها که همان طریقه اجرای منظم،  قانومند و هدفمند فرآیندهای کاری (Process)  می باشند کمک می نمایند، نتیجه ای تولید گردد.

 با کمک سیستم ها، تولید نتیجه، قانومند شده، سلیقه حذف می گردد و در صورت لزوم با تغییر دادن سیستم، تغییر شرایط. مهار می گردد.

 اگر سیستمی اجرا نشود، بدان معناست که فرآیندی هدفمند، متوقف شده است.

اگر فرآیندی اجرا نشود، به معنای آن است که نتیجه ای تولید نخواهد شد.

اما اجرا کردن (Execution) خود نیز اصول و فرآیندهایی دارد که با فراگیری آنان، از شیوه اجرایی نتیجه گرا برخوردار می شوید.ضمن آنکه :

 با افزایش توان اجرایی سازمان، احتمال کسب نتیجه و برنده شدن به مراتب افزایش می یابد.  

حسین ظهوریان