خدمات به اعضا | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

خدمات به اعضا

دوره و کارگاه های آموزشی

     آموزش اجرا

     دوره آموزشی تغییر پارادایم در شیوه اجرا

     کارگاه آموزشی هفت عادت مردمان موثر

 ارزیابی توان اجرا

     فرآیند ارزیابی توان اجرایی