عضویت | مرکز ملی اندازه گیری توان اجرایی

عضویت

امکان استفاده از خدمات این مرکز تنها برای اعضا امکان پذیر می باشد

جهت عضویت لازم می باشد که اطلاعات عضویت را تکمیل و فیش واریزی را ارسال نمایید.

  • تعرفه ورودی (تنها یکبار)                      10،000،000 ریال
  • تعرفه عضویت برای سال 1396            10،000،000 ریال

پس از دریافت مدارک گواهینامه عوضیت یکساله برای سازمان و کارت عضویت برای نماینده صادر می گردد.

مزایای عضویت در سال 1396

ایمیل: info@irxq.ir

تلفن: 43089000

نمابر: 89770158