معرفی | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

معرفی

متدولوژی ارزیابی به روش ( Execution Quotient) – XQ

خدمتي است، كه ميزان تمركز و هم افزایی سازماني را برای دستیابی به مهمترین اهداف، اندازه گيري نموده و مسير  بهبود توان اجرای سازمان را ترسيم مي نمايد.

در این متدولوژی، شاخص هایی در خصوص میزان تمرکز کاری و هم افزایی کار اندازه گیری می شوند که باعث می گردند سازمان تصویری واقعبینانه از نحوه اجرای کارها توسط همکاران خود بدست آورد.

مقدار شاخص های اجرا  بین 0 الی 100 بوده (0 XQ 100) و متوسط درصد تمرکز و هم افزائی در لایه های فردی، تیمی و سازمانی را معین می سازد.این که مدیران ارشد بدانند بطور میانگین، افراد، تیم های کاری و کل سازمان تحت امرشان، چقدر از تمرکز کاری برخوردارند و چند درصد می توانند در کارها هم افزائی ایجاد کنند، بسیار حائز اهمیت است. برای اغلب مدیران مبرهن است که اجرای ضعیف کارها ، باعث افزایش هزینهها شده و همین امر ریسک سازمان را در شرایط اقتصادی سخت، بسیار افزایش می دهد. افزایش توان اجرایی، ضمانتی است برای کاهش ریسک ناشی از افزایش هزینههای عملیات در تمامی سازمان ها.

 

نمونه گزارش بازخورد مدیریتی – کارنامه توان اجرایی سازمان 

 

70% شکست استراتژی ها، بخاطر ضعف اجرایی مدیران است تا دیگر عوامل …  (پروفسور رام چارن)