نیروگاه شهید محمد منتظری | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

نیروگاه شهید محمد منتظری

نيروگاه شهيد محمد منتظری در شمال اصفهان جنب پالايشگاه در زمينی به وسعت ۲/۲ ميليون متر مربع احداث گرديده است . اين نيروگاه دارای هشت واحد ۲۰۰ مگاواتی مجموعا به ظرفيت توليد ۱۶۰۰ مگاوات در ساعت می باشد.
قرارداد احداث چهار واحد از اين نيروگاه در سال ١٣٥٧ بين شركت توانير و شركت تكنوپروم اكسپورت شوروی سابق منعقد وعمليات نصب آن آغاز گرديد. واحد یک و دو در سال ١٣٦٣ ،واحد سه در سال ١٣٦٤ ،واحد چهار در سال ١٣٦٨،واحدهای 5و6درسال 77وواحدهای 7و8 درسال 78 به شبكه برق كشور پيوست. طرح توسعه نيروگاه نيز كه قرارداد آن در سال ١٣٦٨ با شركت مزبور منعقد گرديد شامل چهار واحد، مشابه واحدهای قبلي است. از ويژگي های بارز اين نيروگاه استفاده از سيستم برجهای خنك كننده خشك (هلر) می باشد كه مصرف آب نيروگاه را به حداقل رسانده است .


نیروگاه شهید محمد منتظری و همچنین شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری در اویل سال ۱۳۹۰ در راستای اصل ٤٤ قانون اساسی به شرکت پرشیان فولاد واگذار شد.

مشخصات کلان شرکت در هنگام ارزیابی توان اجرایی :

 نوع شرکت : خصوصی
تعداد پرسنل : حدود 1000 نفر
تعداد نفرات شرکت کننده در ارزیابی در سطح مدیران وکارشناسان : 107 نفر
 xQ1 و xQ2    ارزیابی به روش 

شاخص متوسط توان اجرایی کل نیروگاه : 45 از 100
شاخص توان اجرای متوسط صنعت انرژی در جهان : 56 از 100
شاخص توان اجرایی 10 شرکت برتر تولید انرژی جهان : 77 از 100

نکته مهم: این نیروگاه که در حال حاضر نقش کلیدی در تامین انرژی استان اصفهان و کشور را دارد، قصد دارد با افزایش توان اجرایی خود، پارادایم جدیدی در مدیریت نیروگاهی را به  نمایش بگذارد.بدین لحاظ با اجرای پروژه بهبود چهار انضباط اجرایی در نیروگاه فاز 2 خود موفق گردید علاوه بر افزایش شاخص توان اجرایی این نیروگاه،  در طی شش ماه اول سال 1393 به صرفه جویی معقولی در مصرف منابع دست یابد. صرفه جویی که از یکطرف برای شرکت سودمند بود و از طرف دیگر با واریز درصدی از سود حاصله به حساب کارکنان حاضر در نیروگاه فاز 2 برای آنان نیز سودمند گردید.

خلاصه گزارش وضعیت اجرایی شرکت:       (مدیر پروژه: حسین ظهوریان )

 

پس از ارزیابی کل نیروگاه به روش xQ1 و معین شدن وضعیت اجرایی اصلی ترین دپارتمان های نیروگاه، نیروگاه فاز(2) ، بعنوان پایلوت بهبود توان اجرایی انتخاب گردید، و در طی شش ماه اول سال 1393 مسیر بهبود را طی نمود و سپس ارزیابی xQ2 را انجام داد.