چشم انداز | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

چشم انداز

چشم انداز کاربرد اين طرح از طريق پژوهش ارزشیابي در جامعه مديريتي کشور و در قالب برگزاري جلسات متعدد با مديران عامل سازمان ها اعم از دولتي و خصوصي و همچنین مطرح نمودن موضوع در محافل آموزشي مديريتي بشرح زير شكل گرفت:

افزایش توان اجرا در دستگاه های اجرایی کشور، مهمترین عاملی است که:

– به اقتدار مدیریتی نظام اسلامی می افزاید و از آسیب پذیری آن می کاهد

– اقتصاد مقاومتی را در عمل فرموله می سازد

– جایگاه رقابت پذیری ملی را در سطح منطقه و جهان افزایش می دهد

– رضایت عمومی ایرانیان را افزایش داده و لذا افزایش همبستگی ملی را به نمایش می گذارد

– تحقق اهداف سند چشم انداز 02 ساله کشور را امکانپذیر می سازد

– پیشرفت برنامه های توسعه ای پنجساله را قابل رویت می سازد

– به تعداد مدیران اجرایی مورد نیاز نظام و کشور می افزاید

 

و با اندازه گیری «شاخص توان اجرایی» دستگاه ها و سازمان های کشور می توان:

– جایگاه دستگاه ها و سازمان های کشور را از لحاظ توان اجرایی در سطح منطقه و جهان شناسایی نمود.

– تصویری شفاف از دستگاه ها و سازمان های ضعیف اجرایی بدست آورد و راهکار بهبود ارائه نمود.

– به شاخص تمرکز ملی در حرکت های اقتصادی و فرهنگی مورد نظر رهبری دستیافت.

– از میزان توانمندی دستگا ه ها و سازمان ها در ایجاد هم افزایی ملی و فرا ملی مطلع گردید.

– با شناسایی دستگاه ها و سازمان های برتر در اجرا، از مجریان برتر در هر نوع سازمان و کسب و کار الگو سازی نمود.