گزارش ها | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

گزارش ها

گزارشهای ناشی از ارزیابی xQ کمک می نماید:

– تصویری شفاف و منطبق بر واقعیت از نحوه کار کردن خود بیابید.

– نواحی اجرایی ضعیف و قوی را در درون سازمان شناسایی و مدیریت کنید. 

– بتوانید احتمال کسب نتایج را، پیش بینی کنید

– تعارض های درون سازمانی را بخوبی کاهش دهید.

– حضور غیر موثر همکاران را به حداقل ممکن برسانید.

–  شایسته سالاری را در عمل تحقق بخشید.

– پارادایمی نوین را از مدیریت عملکرد به تصویر بکشانید

و …

الگویی از رفتار اجرایی مورد نیاز سازمان را در تمامی لایه های درونی برقرار نمایید

 

 

دیگر منافع حاصله از  xQ :

¨  شناسایی مهمترین الویت های کاری

¨  تشخیص اینکه بیشترین وقت کارکنان صرف چه می شود

¨ چقدر از تعهد کاری برخوردارند…

¨ نیازمند چه میزان حمایت هستند و در چه مواردی…

¨ چه انضباطی باید ترویج داده شود تا اهداف را بزنید…

¨ چگونه همکاری بین آنان را فرموله کنید…

¨ بر پایه یافته های ارزیابی، برای بهبودی موثر، برنامه ریزی کنید…

¨ فاصله خود را با حرفه ای ها تشخیص دهید…