شیوه اجرا در سطح سازمان | کلینیک مدیریت رفتار سازمانی ایران

شیوه اجرا در سطح سازمان

شیوه اجرا در سطح سازمان
  • -

شیوه اجرا در سطح سازمان

Category : Uncategorized

اگر فضای سازمان اجرایی نباشد، انتظار اجرا خوب نداشته باشید

هر سازمانی فضای کاری منحصر بفردی دارد که برای سایرین قابل تشخیص

است.در برخی سازمان ها می توان فضای خوب کاری را احساس نمود و در بعضی دیگر خیر. چرا؟ براستی چرا برخی از سازمان ها از فضای کاری درونی بهتری نسبت به سایرین قرار دارند حتی وقتیکه در یک فضای کسب و کار قرار دارند؟ چه عواملی کمک کننده به تقویت فضای اجرایی درون سازمانی می باشند و چه عواملی ضد فضای اجرائی هستند؟ آیا اساسا، فضاهای درون سازمانی می توانند فارغ از فضای برونی کسب و کار شکل بگیرند، در حالیکه منابع انسانی خود را از فضای عمومی کسب و کار استخدام می کنند؟ این ها پرسش هایی هستند که وقتی به شیوه اجرا در سطح سازمان فکر می کنید، برایتان مطرح می گردد.

اجرا در سطح سازمان یعنی استنشاق از همان اتمسفری که سایرین از آن استنشاق می کنند، فارغ از اینکه شما چگونه فردی هستید و یا در چگونه تیم کاری قرار گرفته اید. چرا که فضای سازمان بافت کاری خاص خود را دارد که می تواند بر دیگر لایه های درون سازمانی اثر گذارد و یا از آنان اثر پذیرد، اما به هر حال قابل اغماض نیست چرا که این فضا استقلال خاص خود را دارد.
عواملی از قبیل زیر بر فضای اجرایی سازمان اثر گذارند:

الف: شفافیت رسالت و ماموریت سازمان
همانطور که شفافیت رسالت و

ماموریت یک فرد باعث می گردد آن فرد از تمرکز و ثبات روحی روانی بیشتری برخوردار

باشد، در سازمان ها هم همینطور می باشد. رسالت و ماموریت های شفاف سازمان را از لحاظ اجرایی متمرکز می گرداند و اصطلاحا تکلیفش را برای خودش معین می سازد.بر عکس سازمان هایی که در تعریف رسالت و ماموریت خود مشکل دارند، بی تردید دچار عدم تمرکز می گردند و معمولا خط افق شفافی ندارند.

ب: برخورد جدی در مقابل تعهدات فردی، تیمی و سازمانی

تعهدات کاری، یک جریان انرژی تلقی می گردند که هر چقدر ضعیف باشند، نیرو محرکه تلقی نمی گردند.  بدین لحاظ برخورد جدی نسبت

به تعهدات به معنای ایجاد نیرو محرکه بیشتر درکارها میگردد و سازمان هایی که اساساً تعهدپذیر هستند و خود را در قبال تعهدات مسئول می دانند، فضای کاری مناسب تری از لحاظ اجرای کارها فراهم می کنند.

ج: برخورداری از نظام پاسخگویی

پاسخگویی یکی از بهترین پارامترهای ایجاد فضای مناسب کاری است. همه افرادی که خود را ملزم به پاسخگویی می دانند،ترویج دهنده احساس مسئولیت در محیط کارشان هستند و چنین محیط مسئولی، نمی تواند نسبت به روش انجام دادن کارها بی مسئولیت باشد.